Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Jak odroczyć karę §

19 marca 2019

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, czy przerwa w odbywaniu kary? Otrzymałem „bilet do więzienia” czy mogę się odwołać? Jak odroczyć karę? Prawo karne porady prawne ♯ prawo penitencjarne porady prawne tel. 703603009.

 

„Chałupa” w gwarze więziennej to kara pozbawienia wolności, a „przekładnia” to odroczenie sprawy sądowej. Jednak czy można uzyskać sądowe odroczenie kary pozbawienia wolności lub odroczyć karę pozbawienia wolności, np. z uwagi na staranie się o zmianę wykonania kary lub o ułaskawienie?

 

Skazany / skazana na pozbawienie wolności ♯ oddalić wyrok

 

 

Wiele osób pyta jak odroczyć karę pozbawienia wolności lub wprost, jak nie „puść siedzieć”. Często osoby skazane ignorują obowiązek naprawienia szkody lub wykonania kary ograniczenia wolności i są zdziwieni gdy otrzymują wyrok zamiany kary na bezwzględne pozbawienie wolności. Jeszcze częściej o pomoc pytają ci, którzy już otrzymali tzw. „bilet” do zakładu karnego. I w tym miejscu należy zaznaczyć, że jest różnica pomiędzy wnioskiem o odroczenie kary dla osoby, która jeszcze nie odbywa kary, a wnioskiem „więźnia” tj. osadzonego. Jeśli dana osoba jest już osadzona to należy mówić o wniosku o przerwie w odbywaniu kary.

 

 

Zanim przejdziemy do opisania podstaw prawnych chcę wspomnieć, że nasza Kancelaria Prawna 24h skupia najlepszych karnistów i specjalistów od prawa penitencjarnego, a doświadczenie pomaga nam na praktyczne zastosowanie obowiązujących norm pranych do potrzeb klienta. Jeśli szukasz kompleksowej obsługi prawnej na terenie woj. Mazowieckiego lub Śląskiego to napisz do nas: kancelaria@prawnik-infolinia.pl (nie udzielamy porad prawnych przez e-mail). Jeśli chcesz tylko porady to zadzwoń na infolinię 703603009 (odblokuj połączenia premium u swojego operatora).

 

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności.

 

Jak uzyskać odroczenie pozbawienia wolności? Art. 151 kodeksu karnego wykonawczego:

„§ 1. Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. W stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.
§ 2. Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności w wymiarze do roku, jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów; odroczenia nie udziela się skazanym, którzy dopuścili się przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia, skazanym określonym w art. 64 recydywa podstawowa i wielokrotna § 1 lub 2 lub w art. 65 przestępstwo jako stałe źródło dochodu lub działanie w grupie lub związku przestępczym i przestępstwo o charakterze terrorystycznym Kodeksu karnego, a także skazanym za przestępstwa określone w art 197–203 Kodeksu karnego popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych.
§ 3. Odroczenie może być udzielone kilkakrotnie, jednak łączny okres odroczenia nie może przekroczyć okresów wskazanych w § 1; okres odroczenia biegnie od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym przedmiocie.
§ 4. Odraczając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może zobowiązać skazanego do podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej, zgłaszania się do wskazanej jednostki Policji w określonych odstępach czasu lub poddania się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych…”

 

 

problem ze spadkiemPrzerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności.

 

Jeśli osoba jest już pozbawiona wolności to może skorzystać z przerwy w odbywaniu kary na zasadzie art. 153 kodeksu karnego wykonawczego:

„§ 1. Sąd penitencjarny udziela przerwy w wykonaniu kary w wypadku określonym w art. 150 przesłanki obligatoryjnego odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności § 1 do czasu ustania przeszkody.
§ 2. Sąd penitencjarny może udzielić przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, jeżeli przemawiają za tym ważne względy rodzinne lub osobiste. Przepisy art. 151 odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności § 3–5 stosuje się odpowiednio.
§ 2a. Wniosek o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności może złożyć również dyrektor zakładu karnego.
§ 3. Nie można udzielić przerwy przed upływem roku od dnia ukończenia poprzedniej przerwy i powrotu po niej do zakładu karnego, chyba że zachodzi wypadek choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby skazanego albo inny wypadek losowy…”

 

 

Zamiana kary porady prawe.

 

Sąd może skazać na karę określone w art. 32 kodeksu karnego, a także zastosować inne środki karne, które mogą być zmienione, skrócone, itd.. Dla przykładu przytoczę art. 75a kodeksu karnego, tj, zamiana warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności..

„§ 1. Wobec skazanego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, który w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w art. 75 zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej § 1, albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku, sąd może, jeżeli cele kary zostaną w ten sposób spełnione, mając na względzie wagę i rodzaj czynu zabronionego przypisanego skazanemu, zamiast zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności zamienić ją na karę ograniczenia wolności w formie obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, przyjmując, że jeden dzień kary pozbawienia wolności równa się dwóm dniom kary ograniczenia wolności, albo na grzywnę, przyjmując, że jeden dzień kary pozbawienia wolności równa się dwóm stawkom dziennym grzywny. Kara ograniczenia wolności nie może trwać dłużej niż 2 lata, a grzywna nie może przekroczyć 810 stawek dziennych…”

 

 

Każdy stan faktyczny jest inny i do ów sytuacji należy dokonać właściwej subsumcji. Tylko rzetelna analiza pozwoli na określenie możliwości prawnych, które mogą pomóc konkretnej osobie. Jeśli szukasz kompleksowej pomocy prawnej lub tylko porady prawnej skontaktuj się z kancelarią prawną http://www.poradyprawne-infolinia.pl

 

Porady prawne w sprawach karnych, szybkie, rzetelne i każdego dnia (nawet w niedziele).

 

Jeśli nie możesz się dodzwonić poproś Twojego operatora o odblokowanie połączeń prawnych (wymóg ustawowy).

 

Tel. do porad prawnych 703 603 009

 

 

 

informacje prawne

 

 

 

Ułaskawienie art. 59 kodeksu postępowania karnego porady prawne za darmo http://poradyprawne-infolinia.pl/darmowe-porady/

 

 

 

 

 

Jak odroczyć karę §