Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Rozwiązanie umowy o pracę

9 maja 2018

Rozwiązanie umowy o pracę porady prawne – możliwości rozwiązania umowy o pracę zgodnie z prawem. Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę? W jakich sytuacjach pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia? Czy pracodawca może rozwiązać umowę bez podania przyczyny?

 

Bezpłatne porady i pomoc prawna przy rozwiązywaniu umowy o pracę – dowiedz się wszystkiego o rozwiązywaniu umowy o pracę – tel. 703603009.

 

Możliwości i sposoby rozwiązania umowy o pracę zostały określone w ustawie Kodeks pracy. Najprostszą przyczyną ustania stosunku pracy jest upływ czasu, na który została zawarta. Artykuł 30 K.p. dopuszcza również rozwiązanie umowy za porozumieniem stron oraz poprzez złożenie oświadczenia przez jedną ze stron:

 

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem oraz bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.

 

W przypadku rozwiązywania umowy za porozumieniem, strony same określają odpowiadające im warunki i okres wypowiedzenia. Kodeks pracy nie wprowadza tu ograniczeń i nie reguluje szczegółowo zasad (do kwestii nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego). Za porozumieniem stron można rozwiązać każdy rodzaj umowy, niezależnie od okresu, na jaki została zawarta.

 

Za wypowiedzeniem można rozwiązać umowę zawartą zarówno na okres próbny, jak i czas określony oraz czas nieokreślony. Umowę może wypowiedzieć każda ze stron – pracownik lub pracodawca. Pracownik nie musi podawać przyczyny złożenia wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy następuje z upływem okresu wypowiedzenia, uzależnionego od rodzaju umowy i stażu pracy.

 

Zgodnie z art. 34 K.p. okres wypowiedzenia umowy zawartej na okres próbny wynosi:

 • 3 dni robocze w przypadku umowy nieprzekraczającej 2 tygodni;
 • 1 tydzień, gdy umowa została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie;
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny to 3 miesiące.

okres wypowiedzenia umowy o pracę

W przypadku umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony oraz umowy zawartej na czas określony, długość okresu wypowiedzenia zależy od okresu zatrudnienia u pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie przy okresie zatrudnienia krótszym niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc przy co najmniej 6-cio miesięcznym okresie zatrudnienia;
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 3 lata.

Okres wypowiedzenia można skrócić jedynie w określonych przypadkach zawartych w Kodeksie pracy (art. 36 i n.), chyba że strony wspólnie ustalą wcześniejszy termin rozwiązania umowy.

 

W stosunku do pracodawcy zastosowano pewne ograniczenia – co do zasady pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę:

 • jeżeli pracownikowi brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego (a okres zatrudnienia pozwala mu wtedy przejść na emeryturę);
 • w czasie urlopu pracownika lub innej usprawiedliwionej nieobecności, której okres nie uprawnia jeszcze pracodawcy do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia;
 • pracownicy w ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego (chociaż i tutaj zastosowano pewne wyjątki – zobacz art. 177 K.p.).

 

Przypadki, kiedy może nastąpić rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, zostały ściśle określone w art. 52-55 K.p. Bez wypowiedzenia umowę może rozwiązać zarówno pracodawca, jak i pracownik.

Pracodawca może bez wypowiedzenia rozwiązać umowę pracownikowi w przypadku:

 • ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych;
 • popełnienia przestępstwa uniemożliwiającego dalsze zatrudnienie na zajmowanym stanowisku (jeśli przestępstwo jest oczywiste lub stwierdzone prawomocnym wyrokiem);
 • utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku;
 • niezdolności do pracy wskutek choroby przez okres określony w art. 53 K.p.;
 • usprawiedliwionej nieobecności z innych przyczyn niż choroba, wypadek przy pracy lub choroba zawodowa, jeżeli nieobecność trwa dłużej niż 1 miesiąc (nie dotyczy sprawowania opieki nad dzieckiem).

 

Jeżeli pracodawca rozwiązuje umowę bez wypowiedzenia lub rozwiązuje umowę o pracę za wypowiedzeniem zawartą na czas nieokreślony, to musi wskazać przyczynę rozwiązania lub wypowiedzenia umowy oraz pouczyć pracownika o możliwości odwołania do sądu pracy.

 

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli:

 • otrzymał orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie, a pracodawca nie przeniósł pracownika w wyznaczonym w orzeczeniu terminie do innej pracy odpowiadającej kwalifikacjom pracownika i jego stanowi zdrowia;
 • pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika (np. mobbing).

 

Pracownik powinien złożyć oświadczenie na piśmie i odpowiednio uzasadnić rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.

 

Brak uzasadnienia ze strony pracownika czy pracodawcy, bądź też nieodpowiednie uzasadnienie, pociąga za sobą konsekwencje prawne. Zarówno jedna, jak i druga strona może wystąpić o odszkodowanie.

 

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej w zakresie prawa pracy, np. w uzasadnieniu rozwiązania umowy lub bezpłatnej porady dotyczącej rozwiązywania umów o pracę to polecamy kontakt z prawnikami naszej Kancelarii Prawnej poprzez infolinie 703603009 czynną 7 dni w tygodniu w godz. 8:00 do 21:00.

 

porady prawne telefon

 

umowa o pracę, rozwiązanie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika. Rozwiązanie umowy o pracę porady prawne, darmowe porady prawne infolinia, bezpłatne porady prawne infolinia, bezpłatne porady prawne prawo pracy infolinia. Pomoc prawa pracy, jak rozwiązać umowę o pracę porady prawne, jak rozwiązać umowę o pracę bezpłatne porady, chcę rozwiązać umowę o pracę porady. Chcę zmienić pracę porady prawne, natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron porady, kiedy można rozwiązać umowę o prace. Czy można zmienić warunki umowy o pracę porady prawne, nieodpłatne porady prawne prawa pracy, prawo pracy infolinia prawna, zwolnienie z pracy w trybie natychmiastowym porady prawne.

Rozwiązanie umowy o pracę
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,