Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Umowa najmu §

8 stycznia 2019

Najem, umowa najmu okazjonalnego lokalu, umowa najmu mieszkania… Porady prawne na temat umów najmu §

 

Umowa najmu może dotyczyć rzeczy, lokalu usługowego, a także najmu domu. Umowa najmu to też najem okazjonalny, tj. jeden z lepszych sposobów wynajmu lokalu mieszkalnego. Szczegółowe informacje prawne na temat umów najmu uzyskają Państwo na infolinii porad prawnych tel. 703603009.

 

umowa najmuUmowa najmu porady.

 

Kodeks cywilny zawiera szereg regulacji w temacie umów najmu:

Art. 659. Istota umowy najmu – § 1. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.
§ 2. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.
Art. 660. Forma umowy najmu – umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W razie niezachowania tej formy poczytuje się umowę za zawartą na czas nie oznaczony.
Art. 661. Przedłużenie umowy najmu – § 1. Najem zawarty na czas dłuższy niż lat dziesięć poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nie oznaczony.
§ 2. Najem zawarty między przedsiębiorcami na czas dłuższy niż lat trzydzieści poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nieoznaczony.
Art. 662. Obowiązki i prawa stron umowy najmu – § 1. Wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu.
§ 2. Drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają najemcę.
§ 3. Jeżeli rzecz najęta uległa zniszczeniu z powodu okoliczności, za które wynajmujący odpowiedzialności nie ponosi, wynajmujący nie ma obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego.
Art. 663. Konieczne naprawy rzeczy – Jeżeli w czasie trwania najmu rzecz wymaga napraw, które obciążają wynajmującego, a bez których rzecz nie jest przydatna do umówionego użytku, najemca może wyznaczyć wynajmującemu odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu najemca może dokonać koniecznych napraw na koszt wynajmującego…

 

darmowa pomoc prawna przez telefonUmowa najmu lokalu porady.

 

Jeśli chodzi o najem lokalu to również reguluje go kodeks cywilny:

Art. 680. Najem lokalu – odpowiednie stosowanie przepisów ustawy.Do najmu lokalu stosuje się przepisy rozdziału poprzedzającego, z zachowaniem przepisów poniższych.
Art. 6801. Najem lokalu w czasie trwania małżeństwa – § 1. Małżonkowie są najemcami lokalu bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe, jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny nastąpiło w czasie trwania małżeństwa. Jeżeli między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa albo rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków do wspólności najmu stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności ustawowej.

§ 2. Ustanie wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa nie powoduje ustania wspólności najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych rodziny. Sąd, stosując odpowiednio przepisy o ustanowieniu w wyroku rozdzielności majątkowej, może z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków znieść wspólność najmu lokalu.
Art. 681. Przykłady drobnych nakładów – do drobnych nakładów, które obciążają najemcę lokalu, należą w szczególności: drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody.
.

Umowa najmu lokalów mieszkalnych porady.

 

Głównym aktem prawnym który reguluje prawa i obowiązki stron w stosunku do umów najmu lokalu mieszkalnego jest Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Postanowienia umowne najmu lokalu mieszkalnego niezgodne z ww. aktem prawnym są niewiążące. Ustawa o ochronie praw lokatorów przede wszystkim chroni najemcę (lokatorów), dlatego korzystnym dla wynajmujących jest zawarcie umowy najmu okazjonalnego…

.

Czym jest umowa najmu okazjonalnego?

 

Art. 19a ww. ustawy określa:
1. Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
1a. (uchylony)
2. Do umowy najmu okazjonalnego lokalu załącza się w szczególności:
1) oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w art. 19d żądanie opróżnienia lokalu ust. 2;
2) wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;
3) oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o którym mowa w pkt 2 lub ust. 3, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.
3. W razie utraty możliwości zamieszkania w lokalu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, najemca jest obowiązany w terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu wskazać inny lokal, w którym mógłby zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, oraz przedstawić oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, pod rygorem wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 19d żądanie opróżnienia lokalu ust. 5.
4. Zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu okazjonalnego lokalu przysługujących właścicielowi w dniu opróżnienia lokalu oraz ewentualnych kosztów egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu. Kaucja nie może przekraczać sześciokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu.
5. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu, po potrąceniu należności właściciela, o których mowa w ust. 4.
6. Umowa najmu okazjonalnego lokalu oraz zmiany tej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Wynagrodzenie notariusza za sporządzenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi nie więcej niż 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę..
Umowa najmu okazjonalnego dla swej ważności wymaga zachowania odpowiedniej procedury i zgłoszeń o czym dowiemy się z art. 19b i n. Umowa o najem okazjonalny przede wszystkim ułatwia pozbycie się lokatora niechcianego, który np. nie płaci czynszu. Oczywiście wielu właścicieli nieruchomości uważa, że jeśli najemca nie płaci czynszu to może wejść do mieszkania i wyrzucić lokatora samodzielnie. Nic bardziej mylnego, bo od egzekucji jest Komornik, a samowolne i nieuzasadnione wejście do lokalu będącego przedmiotem najmu może stanowić przestępstwo naruszenia miru domowego.

 

Szczegółowe porady prawne przez telefon – http://www.poradyprawne-infolinia.pl

703603009

 

Kancelaria Prawna udziela porad przez telefon każdego dnia (nawet w niedziele i święta) w godz. 8:00 – 21:00. Jeśli nie możecie się dodzwonić prosimy skontaktować się z swoim operatorem w celu odblokowania możliwości wykonywania połączeń premium.

 

 

porady prawne

 

 

Pomoc prawna http://poradyprawne-infolinia.pl/darmowe-porady/

 

 

 

 

Umowa najmu §