Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy

8 marca 2018

Umowa zlecenie – umowa o dzieło – zadatek – wyzysk

 

Czy wiesz czym się różni umowa zlecenie od umowy o dzieło?

 

Umowy zlecenie i umowy o dzieło a odpowiedzialność wykonawcy (odpowiedzialność przedsiębiorcy) – kompleksowa obsługa prawna i pomoc prawna doświadczonych prawników – Kancelaria Prawna bezpłatne porady tel. 703-603-009 – Infolinia czynna 7 dni w tygodniu od 7:00 do 24:00

 

Umowa zlecenie i umowa o dzieło – obie umowy są regulowane Ustawą kodeks cywilny.

 

Umowa zlecenia – umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest zobowiązanie jednej osoby (zleceniobiorcy) do wykonania określonej czynności prawnej (np. pracy) dla innego podmiotu (zleceniodawcy), na warunkach określonych w umowie (od art. 734 kc). Z powyższego wynika, że faktycznymi umowami zlecenie są umowy dotyczące czynności prawnych. Jednak jest też art. 750 kc. obejmujący tzw. nienazwane umowy zlecenie „Do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu„.

 

Umowa o dzieło – umowa zawierana pomiędzy zlecającym dzieło i przyjmującym zlecenie wykonania dzieła, na mocy której przyjmujący nabywa prawo do wynagrodzenia z chwilą wykonania i oddania dzieła. Przedmiotem umowy o dzieło może być wytworzenie nowych przedmiotów, jak i przerobienie, naprawa bądź konserwacja przedmiotów już istniejących. Ponadto dzieło może mieć charakter materialny lub niematerialny.

 

W praktyce odróżnienie umowy zlecenie od umowy o dzieło rodzi pewne problemy (np. czy zlecenie budowlańcowi remontu bądź fryzjerowi strzyżenia włosów lub informatykowi wykonania czynności na naszej stronie internetowej jest umową zlecenie czy umową o dzieło). Rozróżnienie umowy zlecenie od umowy o dzieło to „Essentialia negotii„, gdyż w przypadku umowy zlecenie przyjmujący zlecenie (najczęściej wykonawca) odpowiada tylko za należytą staranność (końcowy rezultat nie ma zasadniczego znaczenia), a w przypadku umowy o dzieło liczy się końcowy efekt.

 

Wiele osób pyta jaką mogą ponieść odpowiedzialność (lub uzyskać odszkodowanie) za nieterminowe lub nienależyte wykonanie umowy bądź przyjęcie zaliczki lub zadatku (tu należy odróżnić instytucję zaliczki od zadatku).

W przypadku braku indywidualnych ustaleń stron to kodeks cywilny reguluje kwestie zadatku:

 

  • W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej„,
  • W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony„.

 

Wyzysk – czasami pojawia się w przypadku umów zlecenie lub o dzieło (art. 388 kc. „jeżeli jedna ze stron, wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo lub niedoświadczenie drugiej strony, w zamian za swoje świadczenie przyjmuje albo zastrzega dla siebie lub dla osoby trzeciej świadczenie, którego wartość w chwili zawarcia umowy przewyższa w rażącym stopniu wartość jej własnego świadczenia, druga strona może żądać zmniejszenia swego świadczenia lub zwiększenia należnego jej świadczenia, a w wypadku gdy jedno i drugie byłoby nadmiernie utrudnione, może ona żądać unieważnienia umowy.„).

 

Wymogi formalne – np. umowa o roboty budowlane powinna być zawarta na piśmie zgodnie z art. 648 kc, a w razie wątpliwości poczytuje się, iż wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem stanowią cym część składową umowy. W przypadku nie zachowania odpowiedniej formy są zupełnie inne domniemania prawne i poza kodeksem cywilnym trzeba mieć na uwadze ustawę kodeks postępowania cywilnego. Brak zachowania odpowiedniej formy prawnej uniemożliwia lub ogranicza możliwości dowodowe.

 

Prawa konsumentów – nie można zapominać o ustawie o prawach konsumenta, normy prawne rękojmi kodeksu cywilnego.

Istnieje wiele możliwości po stronie zleceniodawcy i zleceniodawcy, a w praktyce spór sądowy wygrywa ten którego sprawą zajmie się osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie (racja często przegrywa z czymś co potocznie nazywa się „cwaniactwem” lub „pragmatyką interesów”). Niestety, doświadczenie uczy że do Sądu idziemy nie po sprawiedliwość a po wyrok. Sąd orzeka na podstawie dostarczonych przez strony sporu informacji i dowodów. Sąd też ma ograniczenia wynikające choćby z kodeksu postępowania cywilnego, np. przedawnienie tylko na zarzut podniesiony przez stronę.

 

Zobowiązania – część III kodeksu cywilnego reguluje zobowiązania, w tym właśnie odpowiedzialność umowną (cześć II odnosi się również do zobowiązań ale w określeniu zobowiązań podzielnych i niepodzielnych co ma częściej zastosowanie w możliwościach procesowych). W wielu przypadkach konsument ma prawo powołać się np. na art. 385 z indeksem 3 „W razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności..„.

 

Potrzebujesz rzetelnej porady udzielanej bezpłatnie?

Zadzwoń na infolinię Kancelarii Prawnej i uzyskaj szczegółowe informacje (lub zamów gotowe wzory pism procesowych wraz z instrukcją)

tel. 703603009

 

prawnik infolini o odszkodowaniach

Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy