Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Kary umowne

15 czerwca 2018

Zerwanie umowy a odstąpienie od umowy. Kary umowne za szkody spowodowane zerwaniem umowy. Konsekwencje zerwania umowy pomoc prawna tel. 728838858.

 

Kary umowne – zgodnie z art. 483 Kodeksu cywilnego kara umowna może zostać zastrzeżona na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Często praktykowane w obrocie prawnym jest budzące wątpliwości zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy. Jak prawidłowo zastrzec karę umowną za odstąpienie od umowy?

 

kary umowne za odstąpienie od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy – W orzecznictwie przyjmuje się, że prawo do odstąpienia od umowy jest uprawnieniem. Odstąpienie od umowy nie jest więc ani nienależytym wykonaniem zobowiązania, ani niewykonaniem zobowiązania. Mimo to dopuszcza się możliwość zastrzeżenia kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy. Powstaje jednak pytanie, jak zastrzec w umowie taki rodzaj kary i czy można jednocześnie żądać kary za nienależyte wykonanie (np. kara za każdy dzień zwłoki w wykonaniu robót) oraz kary zastrzeżonej na wypadek odstąpienia?

 

 

Kary umowne na wypadek odstąpienia od umowy – Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 18 lipca 2012 r. (sygn. akt III CZP 39/12) rozstrzygnął powyższy problem. Zgodnie z uchwałą sądu, kara umowna za zwłokę w wykonaniu zobowiązania jest postacią kary za nienależyte wykonanie zobowiązania, natomiast karę umowną za odstąpienie od umowy należy w istocie traktować jako karę umowną za niewykonanie zobowiązania. Konstrukcja kary za nienależyte wykonanie zobowiązania zakłada, iż zobowiązanie zostanie wykonane, jednak w sposób nienależyty. Z kolei konstrukcja kary za niewykonanie zobowiązania zakłada, że zobowiązanie w ogóle nie zostanie wykonane. Wobec tego sąd stwierdził, że nie można żądać zapłaty obu wyżej wskazanych kar umownych ze względu na ich wzajemne wykluczanie się. Nie można jednocześnie wykonać zobowiązania nienależycie oraz go nie wykonać.

 

Bezpłatne porady prawne przez telefon – online całą Polska – 703603009

 

Dochodzenie kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy oraz kary naliczonej za nienależyte wykonanie zobowiązania wydaje się możliwe w określonych przypadkach, jednak musi zostać wyraźnie zastrzeżone w umowie.

 

Kary umowne a poniesiona przez wierzyciela szkoda – zgodnie z art. 484 k.c. kara umowna należy się w zastrzeżonej wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Oznacza to, że w procesie o zapłatę kary wierzyciel musi udowodnić jedynie fakt niewłaściwego wykonania zobowiązania, z którym umowa łączy obowiązek zapłaty kary. Wierzyciel nie musi dowodzić powstania szkody, a kara umowna należy się mu nawet w razie wykazania, że nie poniósł żadnej szkody (zob. Uchwała składu siedmiu sędziów z dnia 6 listopada 2003 r., sygn. akt III CZP 61/03).

 

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku dochodzenia odszkodowania za niewłaściwe wykonanie umowy na zasadach ogólnych. W takiej sytuacji to na wierzycielu ciąży obowiązek udowodnienia poniesionej szkody oraz jej wysokości. Zastrzeżenie kary w umowie jest więc korzystne dla wierzyciela.

 

Kary umowne a wartość szkody – co zrobić w sytuacji, gdy wartość poniesionej przez wierzyciela szkody przewyższa wysokość zastrzeżonej w umowie kary? Zasadniczo zgodnie z przepisem art. 484 § 1 k.c., żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony postanowią inaczej w umowie. Oznacza to, że dochodzenie pełnej wartości poniesionej szkody uzależnione jest od odpowiedniego zastrzeżenia kary umownej. Trzema wariantami zastrzeżenia kary umownej umożliwiającymi domaganie się pełnej wysokości poniesionej szkody są:

  • kara umowna zaliczalna – obok określonej w umowie kary wierzyciel jest uprawniony do dochodzenia uzupełniającego odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody;
  • kara umowna alternatywna – wierzyciel może wybrać pomiędzy dochodzeniem zastrzeżonej kary a odszkodowaniem na zasadach ogólnych;
  • kara umowna kumulatywna – wierzyciel może dochodzić kary umownej oraz odszkodowania na zasadach ogólnych (takie sformułowanie jest dopuszczalne, jednak stanowi kwestię sporną).

 

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej w zakresie zastrzeżenia kary w umowie lub bezpłatnej porady dotyczącej kar umownych to polecamy kontakt z prawnikami naszej Kancelarii Prawnej poprzez infolinie 703603009 czynną 7 dni w tygodniu w godz. 8:00 do 21:00.

 

 

 

 

 

 

Czym jest kara umowna? kara umowna, kara umowna a odstąpienie od umowy, kara umowna a odstąpienie od umowy porady prawne, kara umowna a poniesiona szkoda, kara umowna a zerwanie umowy, kara umowna a zerwanie umowy porady prawne, kara umowna bezpłatne porady prawne, kara umowna w prawie cywilnym, kara umowna za niedotrzymanie terminu, kara umowna za opóźnienie, kara umowna za zwłokę, kara umowna za zwłokę porady prawne, kara w umowie, kara w umowie pomoc prawna, kara za nienależyte wykonanie umowy, kary umowne, kary umowne a odstąpienie od umowy, kary umowne a odstąpienie od umowy bezpłatne porady prawne, kary umowne a poniesiona szkoda, kary umowne a zerwanie umowy, kary umowne a zerwanie umowy porady prawne, kary umowne bezpłatne porady prawne, kary umowne za niedotrzymanie terminu, kary umowne za opóźnienie, kary umowne za zwłokę, kary umowne za zwłokę porady prawne, kary w umowie, kary w umowie pomoc prawna, kary za nienależyte wykonanie umowy, naliczenie kary umownej, nienależyte wykonanie umowy kara, nienależyte wykonanie umowy kara pomoc prawna, nienależyte wykonanie umowy kary, nienależyte wykonanie umowy kary pomoc prawna, odstąpienie od umowy kara, odstąpienie od umowy kara bezpłatne porady prawne, odstąpienie od umowy kary, odstąpienie od umowy kary porady prawne, odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy, pojęcie kary umownej, wysokość kary umownej, zastrzeżenie kary umownej pomoc prawna, zastrzeżenie kary umownej w umowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kary umowne
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,