Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Równe traktowanie w pracy ≈

5 marca 2019

Zasada równego traktowania w pracy, czym jest równe traktowanie? Czy pracodawca ma prawo wybiórczo podnosić wynagrodzenie? Jestem dyskryminowany w pracy, co zrobić aby być równo traktowany? Co grozi za nierówne traktowanie w pracy?

 

Równe traktowanie pracowników poradnik §

 

 

nieuczciwe traktowanie w pracy

Każdy pracownik powinien być równo traktowany. Co więcej kodeks pracy wprost określa, że zasada równego traktowania ma zastosowanie już na etapie procesu rekrutacyjnego. Równe traktowanie w zatrudnieniu opisane jest w kodeksie pracy w art. 18a z indeksem 3.

 

 

„§ 1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nie określony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
§ 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w § 1.
§ 3. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn określonych w § 1 był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy.
§ 4. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn określonych w § 1, chyba że postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne.
§ 5. Przejawem dyskryminowania w rozumieniu § 2 jest także:
1) działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady;
2) niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (molestowanie).
§ 6. Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne).
§ 7. Podporządkowanie się przez pracownika molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu, a także podjęcie przez niego działań przeciwstawiających się molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika. „

 

Konsekwencje za nierówne traktowanie pracowników.

 

Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie zasady równego traktowania pracownika jest uzależniona od rodzaju naruszenia. Pracownik może zgłosić nierówne traktowanie Państwowej Inspekcji Pracy, ale też może żądać odszkodowanie.

 

„art. 18 z indeksem 3d. Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów”.

 

praca równe zarobki

 

 

Równe traktowanie pracowników obejmuje również jednakowe wynagrodzenie za tę samą pracę. Dyskryminacja może być pośrednia lub bezpośrednia. Naruszenie zasady równego traktowania może mieć wiele odmian, a każda wymaga odpowiedniej reakcji prawne.

 

 

Jeśli chcesz skorzystać z szybkiej porady prawnej na temat prawa pracy lub prawa rodzinnego bądź karnego zadzwoń na infolinię Kancelarii Prawnej 24h:

 

tel. 703603009

 

Kancelaria Prawna jest czynna każdego dnia (nawet w niedziele i święta) w godz. 8:00 – 20:00, a jeśli nie możesz się do nas dodzwonić to poproś swojego operatora o odblokowanie połączeń premium.

 

 

informacje prawne

 

 

Rzetelne porady prawne http://www.poradyprawne-infolinia.pl

 

 

 

Równe traktowanie w pracy ≈